PHP - Електротехнички факултет, Ваљево

Naziv škole

Elektrotehnički fakultet Beograd

Mesto

Valjevo

Programski jezik

PHP

Broj polaznika

20

Veličina pojedinačne grupe (broj polaznika)

20

Trajanje ukupnog programa (u nedeljama)

28

Trajanje obuka (broj nastavnih časova)

250

Trajanje programa stručnih praksi

160

Broj mesta za stručnu praksu

20

Firme u kojima će se sprovoditi stručna praksa i broj mesta u svakoj

Moderna galerija Valjevo, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu, InfoProjekt Valjevo

Raspored časova (dani i sati; navesti eventualne periode pauza u radu)

Prve tri nedelje svakog radnog dana, zatim tri puta nedeljno. Predavanja će trajati 6 školskih časova (6 x 45 minuta)

Očekivanja od polaznika van nastave (okviran broj sati nedeljno za domaće zadatke, samostalan rad, itd)

Minimum 15 sati nedeljno

Kriterijumi za izdavanje sertifikata o uspešno završenom programu

Minimum 80% prisustva na predavanjima; uspešno izrađen i odbranjen završni rad - projekat

Očekivani ishodi/rezultati programa

Uz veliki broj praktičnih primera, polaznici bi se osposobili, i bez tehničkog predznanja, da mogu samostalno da realizuju moderne veb aplikacije i portale. Svoje znanje i sposobnosti će potvrditi realizacijom praktične poslovne aplikacije i na taj način pokazati razumevanje predavanih koncepata i pripreme se za buduće aktivnosti sa novostečenim veštinama

Kratak opis programa i metodologije (1-2 pasusa, uključujući opis obuke, opis stručnih praksi, programe dodatnih veština i eventualne dodatne elemente)

U okviru kursa polaznici će se upoznati sa osnovama programskog jezika PHP, danas jednog od najpopularnijih programskih jezika za realizaciju veb aplikacija. U okviru 240 časova teorijskog i praktičnog rada biće teme obrađene teme vezane za HTML, JavaScript o PHP, kao i upoznavanje sa modernom upotrebom ovog programskog jezika pomoću popularnih framework-a, rad sa bazama podataka, dizajn i struktura savremenih veb aplikacija. Svaki polaznik će tokom kursa imati svoj računar, tako da će odmah, uz pomoć predavača. moći da proveri predstavljene teoretske koncepte. Tokom kursa je predviđena realizacija manjih veb aplikacija, na osnovu kojih će korisnik, na kraju kursa, samostalno realizovati praktičnu poslovnu veb aplikaciju. Preostalih 10 časova je predvidjeno za vežbanje poslovnih i komunikacionih veština, kao što su pregovaranje, rad u timu, rešavanje konflikata, strateško planiranje, prodaja, razvoj biznisa, plasiranje proizvoda na tržištu, i zaštita proizvoda.

Link za detaljniji opis programa (kurikulum, materijali, metodologija)

projekti.rc.etf.bg.ac.rs

Opis procesa selekcije (pisani test, razgovor, drugo)

Selekcija će se vršiti putem testa i usmenog razgovora sa kandidatima. Testiranje i razgovori će se obaviti u prostorijama Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu, u terminima koji budu naknadno utvrđeni u odnosu na broj prijavljenih kandidata.

Opis selekcije: test (broj pitanja, trajanje, način ocenjivanja, link ka primerima pitanja)

Test sadrži 25 pitanja i ima za cilj da oceni digitalnu pismenost i logičko razmišljanje polaznika. Pitanja su različite forme (zaokruživanje tačnog odgovora; dopunjavanje; tačno/netačno...)