Портфолио Рачунског центра ЕТФ

Рачунски центар Електротехничког факултета је протеклих година реализовао сарадњу и учестовао у пројектима са неким од највећих и најважнијих државних институција и приватних фирми.

Наше најважније референце су:

Информациони системи и системска решења

Информациони систем ФИМЕС

ФИМЕС је информациони систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, вођење финансијског пословања, књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката, вођење архиве докумената.

Поред стандардних модула за потребе пословања одређене организације или фирме, овај систем се може инсталирати и са додатним модулима специјализованим за факултете и друге високошколске установе, нарочито у сегменту кадровских и са њима повезаних евиденција, као и додатним модулима за преглед информација од стране наставника и других запослених, у оквиру Веб портала за запослене.

Информациони систем ФИМЕС се користи у неколико академских и привредних организација и удружења: Универзитет у Београду (Ректорат и центри Универзитета), Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Новом Саду, Универзитет Сингидунум, НИД "Компанија Новости" А.Д., Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Медицински факултет (са клиникама и институтима), Фармацеутски факултет, Правни факултет, Филолошки факултет, Технолошко-металуршки факултет, Факултет за физичку хемију, Физички факултет, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском језику у Суботици,Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Гимназија Сингидунум, НИД „Спорт” д.о.о., Радио „Новости” д.о.о., Агенција "Радио Новости Плус" д.о.о., Новости прес Бања Лука, Новости прес Подгорица, Авала д.о.о., Грађа д.о.о., Вождовац д.о.о., Иновациони центар ЕТФ д.о.о., Иновациони центар ФОН д.о.о., Синдикат Електротехничког факултета, Основна организација савеза синдиката ФОН-а, Основна организација савеза синдиката Фармацеутског факултета Београд, Конференција универзитета Србије (КОНУС), Студентска конференција универзитета Србије (СКОНУС), Удружење студената електротехнике Европе (EESTEC) - Локални комитет Београд, Фондација Проф др Бранислав Лазаревић, Фонд професора Мирка Милића.

Детаљније: Информациони систем ФИМЕС

Информациони систем ФИС

ФИС је информациони систем који има кључну улогу у планирању и извођењу наставних процеса, вођењу евиденције о настави, студентима и предавачима.

Поред својих стандардних модула, овај систем се може инсталирати са додатним модулима за потребе интеграције са кадровском и другим евиденцијама система ФИМЕС, као и са Веб порталом за студенте и Веб порталом за запослене.

Информациони систем ФИС се користи на неколико државних и приватних факултета и универзитета: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду), Универзитет Мегатренд Београд, Интегрисани универзитет Сингидунум, Интегрисани универзитет Синергија у Бијељини, Универзитет одбране и Факултет за медије и комуникације (Универзитета Сингидунум).

Детаљније: Информациони систем ФИС

Систем за управљање документима

Електротехнички факултет у Београду је реализовао пројекат "Систем за управљање документима у Министарству за телекомуникације и информатичко друштво". Пројекат је рађен на основу захтева Министарства за Телекомуникације и информатичко друштво, а као основни циљеви овог пројекта наведени су:

  • Аутоматизација пословних процеса - радних токова
  • Управљање животним циклусом докумената
  • Унапређење сарадње корисника
  • Контрола приступа документима
  • Контрола креирања, складиштења и дистрибуције свих врста пословне документације
  • Лако претраживање докумената и њиховог садржаја

Детаљније: Систем за управљање документима

БЕЛМА

БЕЛМА је информациони систем за подршку пословним процесима ЈКП Београдске електране, организациона целина Маркетинг и продаја. Овај информациони систем је у фази имплементације, и обухвата преко 20 модула потпуно специјализованих и прилагођених пословним процесима прописаним у области израде дозвола, сагласности и пројеката у вези са топлотном енергијом (грејањем и потрошном топлом водом) на територији града Београда, подршком за деловодник, пријем и обраду техничких пројеката и захтева од стране инвеститора на територији града, процедуре прикључења и искључења, промене техничких параметара, уговорање и обрада захтева од стране крајњих потрошача, обрачун топлотне енергије, фактурисање, праћење наплате, интеграција са информационим системом Инфостана, као и подршка за процедуре рекламација и жалби потрошача на испоруку топлотне енергије, и процедурама контроле нелегалних прикључака, давања сагласности другим органима и сл.

Континуирана медицинска едукација (КМЕ)

Информациони систем за подршку процесу Континуиране медицинске едукације, чије функционалности обухватају евиденцију едукација и полазника, предавача, организатора, пријава за курс, остварених поена, задужења и уплата. У оквиру Система је реализована и подршка за повезивање са другим информационим системима за аутентификацију, ауторизацију, као и за размену података о појединим пословним процесима у оквиру функционалности.

BACKUP

У току је имплементација система за периодично бекаповање података са клијентских рачунара на удаљене сервере, и могућност преузимања старих фајлова од стране клијента. Систем би функционисао преко танког клијента који би био инсталиран на клијентском рачунару, који би комуницирао са удаљеним сервером, и периодично слао нове податке. Корисници ће имати своје налоге на систему, и сваком налогу ће бити додељена одређена меморијска квота, коју корисник не сме да прекорачи.

ARHIS

Информациони систем за евидентирање архивске грађе. Састоји се од модула за Регистар и Централни регистар, Досије истраживача, Читаонице, Општег инвертара. Подржава генерисање свих извештаја и образаца прописаних правилником за евиденцију архивске грађе. Аутоматизује комуникацију између архива у циљу одржавања централизованог вођења података у регистрима. Омогућава евидентирање истраживача, праћење њихових дневних активности у читаоници и коришћење архивске грађе.


Веб апликације, портали и сајтови

Веб портал за студенте

Веб портал за студенте омогућава свим студентима факултета преглед свих потребних информација, али и њихов унос, укључујући и пријаве испита, њихово плаћање и сл.

Приступ је могућ из било којег веб претраживача.

Веб портал за студенте се користи на неколико државних и приватних факултета и универзитета: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду), Интегрисани универзитет Сингидунум, Интегрисани универзитет Синергија у Бијељини и Универзитет одбране.

Детаљније: Веб портал за студенте

Веб портал за запослене

Веб портал за запослене омогућава свим запосленима и другим ангажованим сарадницима факултета преглед њима потребних информација, али и унос одређених информација (као што је унос оцена).

Приступ је могућ из било којег веб претраживача.

Веб портал за запослене се користи на већем броју државних и приватних институција: Универзитет у Београду (Ректорат и центри Универзитета), Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду), Интегрисани универзитет Сингидунум и Универзитет одбране.

Детаљније: Веб портал за запослене

Веб презентација Министарства просвете и науке Републике Србије

У процесу реформисања и осавремењивања образовања у Србији, Министарство просвете је ангажовало Рачунски центар Електротехничког факултета да изради нову веб презентацију. Презентација обезбеђује техничке могућности за ефикасније информисање јавности и промоцију активности Министарства, односно представља јавне информације о организационој структури Министарства, активностима Министарства и пројектима у којима учествује.

Веб презентација Министарства просвете омогућује удобан преглед вести и података о актуелностима, њихову претрагу, а обезбеђене су и додатне информације (именици/адресари, контакт стране, стране са често постављаним питањима и одговорима, мејлинг листе итд.).

Поред тога што сваки сектор Министарства има своје засебне стране са детаљним информацијама о раду датог сектора, ова веб презентација не само да има потпуно нови визуелни идентитет, који уједно одговара модерним трендовима и прилагођен је нивоу и важности једне овакве државне институције, већ поседује и низ могућности интеграција са информационим системима Министарства и других институција, као и могућности прегледа одређених додатних информација из тих система, и понуду додатних сервиса за ученике, њихове родитеље, студенте, наставнике и образовне установе и друге институције у Србији.

Globshopper

Globshopper је веб апликација и друштвена мрежа намењена спајању продаваца и трговачких путника са једне стране и купаца са друге стране. Идеја апликације је да купци преко апликације налазе продавце који им, углавном, из иностранства могу набавити и послати одређене производе. Све трансакције се одвијају преко Globshopper апликације, користећи Stripe платформу за електронско плаћање. У апликацији су омогућени текстуални али и видео чет, како би купац и продавац што лакше могли да се усагласе, договоре и верификују производ који се наручује. Такође, глобшопери имају и опцију да у оквиру апликације праве свој блог, на коме ће рекламирати производе које продају. Идеја је и да се апликација касније више окрене ка B2B. У Метеору су имплементиране и веб, и Андроид и иОС апликације, коришћењем крос-платформ могућности.

Први квадрат (YPlace)

Интернет портал за продају и изнајмљивање некретнина. Рачунски центар је радио имплементацију новог дизајна и ребрендирања портала "Први квадрат" у портал "YPlace", где је рађена промена целокупног визуелног дизајна, али су модификовани и додати неки сегменти везани за функционални дизајн, као и неке нове функционалности.

Дигитални час

"Дигитални час" је портал имплементиран за потребе Министарства телекомуникација, и намењен је годишњем одржавању конкурса за најбољи реализовани дигитални час у основним школама. Портал се састоји из три дела - први део је намењен наставницима који пријављују свој час на конкурс и том приликом попуњавају формулар и уплоад-ују све неопходне фајлове, други део је намењен комисији која оцењује радове и члановима комисије омогућава преглед свих радова и оцењивање рада по различитим параметрима, док је трећи и последњи део заправо зборник радова, у ком се налазе сви радови и резултати конкурса из претходних година, па самим тим представља заправо архиву.

Катастар загађивача - Катарза

Катарза је веб апликација за локални регистар малих и средњих загађивача, чија је улога да организује и подржи процес годишње пријаве загађујућих материја, за правна лица која су у законској обавези да предају одговарајуће годишње обрасце. Апликација је претежно намењена локалним самоуправама, које воде читав процес прикупљања података. Кроз апликацију, крајњи корисници, које представљају већ поменуте фирме, могу попуњавати и штампати све неопходне обрасце, док представници локалног регистра могу надгледати читав процес и прегледати попуњене обрасце, а њихова улога је и да по захтеву креирају налоге за крајње кориснике.

Први веб сервер и прва веб страна у YU

У Рачунском центру ЕТФа, 1992. године је пуштен у рад први веб сервер на подручју тадашње Југославије. Овај сервер је садржао први веб сајт код нас који се налазио на адреси http://orao.etf.bg.ac.yu


Идејни пројекти и концептуална решења

Идејни пројекат “Електронска седница Владе и радних тела”

Рачунски центар Електротехничког факултета је израдио идејни пројекат информационог система "Електронска седница Владе и радних тела" (е-седница) за подршку припреми, организовању, одржавању и праћењу седница Владе Републике Србије и радних тела Владе. Идејни пројекат је израђен према захтеву Министарства за телекомуникације и информатичко друштво, а финансиран је од стране Националног инвестиционог плана Србије, као један од основних корака у развоју електронске управе.

Детаљније: Идејни пројекат “Електронска седница Владе и радних тела”, видео прилог

Плакета за изванредне доприносе у развоју информатике

Друштво за информатику Србије, доделило је Плакету Друштва за изванредне доприносе у развоју информатике у 2006. години за развијен и уведен информациони систем Рачунском центру Електротехничког Факултета Универзитета у Београду за Интегрални информациони систем ДОСИТЕЈ за подршку и контролу високошколског наставног процеса.

Информациони систем ДОСИТЕЈ се састоји из подсистема ФИМЕС и ФИС, који су намењени за подршку пословања факултета. Овај информациони систем садржи и Веб портал за студенте и Веб портал за запослене. Ови системи постоје више од 15 година.


Остала апликативна решења

Апликација за пријемни испит

Апликација пружа софтверску подршку за организацију пријемног испита за један факултет, али такође покрива и све послове око организације заједничког пријемног испита за више факултета. Не постоји ограничење за број факултета који могу учествовати на заједничком пријемном испиту, што значи да се програм може користити за организацију заједничког пријемног испита на читавом Универзитету. Сваки факултет може да има произвољан број профила на које се кандидати могу уписати на првој години студија. За сваки студијски профил се могу поставити специфична правила бодовања и начин прављења ранг листи. Број предмета из којих се организују пријемни испити није ограничен. Испити могу да се полажу више дана, на произвољним локацијама, а апликација генерише распоред седења кандидата на испиту и распоређује дежурне наставнике по салама за полагање.

Детаљније: Апликација за пријемни испит

Апликација за библиотеку

Апликација за пословање библиотеке подржава све функције које су потребне у свакодневном раду библиотекара. Апликација покрива све међународне библиотечке стандарде као што су UNIMARC (UNIversal MAchine-Readable Cataloging) и ISBD (International Standard Bibliographic Description).

Детаљније: Апликација за библиотеку

Couch coach

CouchCoach је прва real-time fantasy игрица за кошарку, у којој се љубитељи овог спорта такмиц̌е тако што "воде" одређени тим уживо и за време трајања меча. Корисници предлажу почетне петорке, одлучују да ли ће да прихвате измене које се дешавају, имају могућност да предложе тимеоут, а онда на основу игре њиховог тима и одлука које су донели, корисници добијају или губе поене. На пример, ако корисник предложи играча који након уласка одигра добро, корисник ће добити поене, док ће у супротном изгубити поене. Током сезоне 2016/2017 покривене су КЛС, АБА лига, Куп Радивоја Кораћа, као и утакмице Црвене Звезде у Евролиги на домаћем терену, и утакмице Партизана у Лиги Европе на домаћем терену. У току су планови за нову и унапређену верзију игрице са измењеним gameplay-ом и неким додатним функционалностима, као што је могућност организовања приватних лига између пријатеља.

БАЗИС

Апликација је намењена вођењу образаца и извештавању у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, као и пратећим Правилницима. Коришћењем овог софтверског решења постижу се једноставна евиденција и извештавање, са минималним уносом података, јер апликација генерише целокупну документацију, односно 14 образаца из Правилника о евиденцијама, повредне листове, упуте за прегледе, реверсе за личну заштитну опрему и сл. На овај начин се елиминише могућност пропуста, јер апликација кроз систем обавештења упозорава корисника о акцијама које је потребно извршити како би били испоштовани сви прописи везани за заштиту на раду. Кроз овако интегрисан систем за управљање документацијом, подацима се може приступити на брз и једноставан начин, јер се лако могу претражити и прегледати сви обрасци, скенирани документи, извештаји лекара, извештаји о испитивању опреме за рад, личне заштитне опреме и сл. Сви генерисани извештаји се чувају у архиви, па је тако могуће прегледати како је неки извештај изгледао у било ком тренутку у прошлости. Зарис апликација је реализована као модерна веб апликација са раздвојеним клијентским и серверским делом, који међусобно комуницирају путем РЕСТ веб сервиса. На овај начин су та два дела система потпуно модуларна, што са једне стране омогућава независне измене, а са друге стране и могућности лаког проширења и реализације других типова клијената, на пример за мобилне платформе. Такође, коришћ́ење веб сервиса нуди лаку могућност интеграције са другим системима, као што је на пример кадровска евиденција.

Melanoma Calc

MelanomaCalc апликација је имплементирана у оквиру и за потребе кампање Euromelanoma 2017, у којој су обављани бесплатни прегледи коже у циљу кампање борбе против Меланома, најопасније врсте канцера коже. Апликација садржи упитник који попуњавају заинтересовани корисници, и на основу њихових одговора на питања израчунава им се степен ризика од добијања меланома. Након рачунања, корисницима који су у групама вишег ризика, омогућено је да закажу бесплатан преглед.

Amrеs LDAP management

У оквиру овог пројекта имплементиране су централна и локална апликација за управљање ентитетима унутар ЛДАП директоријума за чување идентитета. Апликација омогућава креирање корисника, уз генерисање лозинке или слање активационог линка на мејл, ажурирање корисничких налога, промену и ресет заборављене лозинке, деактивирање корисника и брисање неактивних корисника. У централној апликацији омогућен је рад са неограниченим бројем институција, док је локална апликација намењена једној институцији и користи се на институцијама које имају сопствени ЛДАП. Цео пројекат је реализован у оквиру омогућавања Едуроам програма на академским институцијама.

AD management апликација и апликација за тестирање знања

У оквиру овог пројекта имплементирана је апликација за управљање ентитетима унутар активног директоријума. Апликација омогућава креирање корисника, уз генерисање лозинке или слање активационог линка на мејл, ажурирање корисничких налога, промену и ресет заборављене лозинке, деактивирање корисника и брисање неактивних корисника. Супер администраторима омогућен је рад са неограниченим бројем институција, док администратори институција виде само податке у оквиру своје институције. Сви налози креирани у овој апликацији чувају се у АД-у, и аутоматски се синхронизују са засебном инстанцом Azure АД-а у cloud-у. Друга апликација омогућава ученицима тестирање свог знања решавањем тестова из различитих области, и ауторизација и аутентификација на ову апликацију се врше преко Azure АД-а. Постоје две врсте корисника, наставници који креирају питања и ученици који решавају тестове који су аутоматски генерисани. Систем прати и статистику успешности, односно проценат тачно и нетачно одговорених питања.

URSA FRAGMAT - Акустика 2.1

Апликација за обрачун звучне изолације грађевинских конструкција. Урађена је у складу са европским стандардом ЕН 12354 и Правилником о заштити од буке у зградама (Службени гласник Републике Словеније, 10/12). Прорачуни у апликацији обухватају израчунавање изолације од спољашње буке и изолације од ваздушног и ударног звука између двеју просторија. Намењена је архитектама - пројектантима који желе проценити ниво звучне изолације разлићитих структура. Кроз апликацију се могу генерисати извештаји који су део пројектне документације Елабората о заштити од буке.

Демо верзија се може преузети на сајту: http://www.ursa.si/sl-si/arhitekti/strani/program-akustika.aspx

Програмски пакет Ценовник за Инжењерску комору Србије

За Инжењерску Комору Србије, Рачунски центар Електротехничког факултета је развио и имплементирао пакет програма за подршку примене Одлуке о одређивању цена пројектантских услуга за објекте високоградње. Пакет програма се састоји из десктоп програма и веб програма, који се користе од стране пројектаната, за одређивање цене (Ценовник), као и десктоп програма који користе стручне службе Инжењерске коморе ради промене критеријума за рачунање цене (Администрација Ценовника).

Пакет програма је развијен коришћењем најновијих софтверских алата и применом актуелних стандарда у изради пројеката овог типа, а заснива се на Јава технологијама и концептима (MVC, JSP, JSF, Ajax, JPA, Hibernate).

Детаљније: Програмски пакет Ценовник за Инжењерску комору Србије

Напредни тренинг програм за предузетништво, EAR

Рачунски центар Електротехничког факултета је, за потребе пројекта “Напредни тренинг програм за предузетништво”, израдио наменски информациони систем за подршку овом пројекту, заснован на технологијама отвореног кода, са одговарајућом веб апликацијом за приступ од стране полазника тренинг програма, предавача и јавности. Полазници се прате од тренутка пријаве за семинаре, након чега су им путем израђених веб апликација били доступни додатни онлајн материјали, информације, форуми за размену порука, података и датотека и сл.

Информациони систем Инжењерске коморе Србије

Током септембра 2003. године направљен је веб оријентисан информациони систем Инжењерске коморе Србије http://www.ingkomora.org.rs. Овај информациони систем је развијен уз помоћ Open Source технологија: PHP, PostgreSQL, Apache, Linux.

Aпликација за обрачун и расподелу буџетских финансијских средстава високошколским установама у Србији

Крајем 2001. и почетком 2002. године у Рачунском центру ЕТФ-а је развијена апликација за потребе Министарства просвете и спорта Републике Србије, за обрачун и расподелу буџетских финансијских средстава високошколским установама у Србији. Уз одговарајућу подршку, кроз текуће адаптивно одржавање, апликација и даље успешно прати промене законске регулативе. Апликација је развијена у Windows окружењу, коришћењем Мicrosoft развојних алата.

Aпликација за обраду TerRaSys порука, РАТЕЛ

Апликација за обраду TerRaSys порука обезбеђује аутоматизацију обраде и архивирање TerRaSys електронских порука које Агенција за телекомуникације Републике Србије добија од околних и других земаља. Активирање обраде података и преглед резултата се обавља преко графичког корисничког интерфејса, уз могућност истовременог вишекорисничког рада над јединственом централном базом података.


Системска подршка

Сервис високе доступности веб сајта Народне банке Србије

Рачунски центар Електротехничког факултета Универзитета у Београду је завршио са пројектом имплементације веб сервиса високе доступности веб сајта Народне банке Србије http://www.nbs.rs. Пројекат заснован на технологијама отвореног кода имплементиран са посебно дизајнираним SЕLinux полисама, трајао је око 4 месеца активног рада Linux тима Рачунског центра са развојно-администраторским тимом Народне банке Србије и резултирао је пуштањем у рад новог сајта банке 18.03.2007.

Одржавање рачунарског система Медицинског факултета

Од априла 2003. године, Рачунски центар ЕТФа успешно одржава сервер Медицинског факултета који се хостује у просторијама Рачунског центра. Поред одржавања сервера, РЦ ЕТФ одржава и рачунарску мрежу Медицинског факултета. Сервер Медицинског факултета који се хостује у РЦ ЕТФ је на Linux платформи, и налази се на адреси http://www.med.bg.ac.rs.

Одржавање рачунарског система Грађевинске дирекције Србије

Од априла до новембра 2003. године, Рачунски центар ЕТФа је успешно одржавао локалну рачунарску мрежу Грађевинске дирекције Србије http://www.gds.co.rs. Мрежа ГДС се састоји од 2 Windows 2000 сервера и од око 40 клијената који су углавном Windows XP.

Одржавање Linux сервера Универзитетске библиотеке Светозар Марковић

Од јуна 2003. године, Рачунски центар ЕТФ одржава Linux сервер Универзитетске библиотеке http://www.unilib.bg.ac.rs.

Одржавање веб сервера Министарства просвете и спорта Републике Србије

Министарство просвете и спорта Републике Србије остварило је успешну сарадњу са РЦ ЕТФ користећи услуге консултација и одржавања Linux веб сервера.

Систем танких клијената

Ради смањења средстава која се троше за рачунаре и лакшег повећања броја рачунара који служе као клијенти, Рачунски центар ЕТФа је имплементирао систем танких клијената базираних на Linux платформи. Овакви танки клијенти могу приступати и Windows и Linux терминал серверима.

LinSec - Linux Security Protection System

LinSec је Linux Security Protection System. Главна предност LinSec је увођење Mandatory Access Control (MAC) механизма у Linux (уместо тренутног Discretionary Access Control механизма).

LinSec модел је заснован на:

  • Capabilities
  • Filesystem Access Domains
  • IP Labeling Lists
  • Socket Access Control

Структурно каблирање Управе за дуван

Стручни тим Рачунског центра је извршио пројектовање и имплементацију мрежне инфраструктуре Управе за дуван Министарства финансија.

Консалтинг услуге Агробанци

Од октобра 2003. године, Рачунски центар ЕТФа пружа консалтантске услуге Агробанци, у вези са за развојем новог рачунарског система (е-banking, network security, network design, supervising).

Консалтинг услуге Genex-у

Од новембра 2004. године, Рачунски центар ЕТФа пружа консалтинг услуге фирми Genex.


Важни пројекти у прошлости

Прва Интернет мрежа у YU

Прва Интернет рачунарска мрежа у YU је успостављена 1994. године између Рачунског центра ЕТФ и ФОНа. Остварење овог линка је била велика револуција на домаћем терену. Једно време је овај линк био окосница (backbone) за домаћи Интернет.

Једна од битних окосница Интернета у Србији

Рачунски центар ЕТФа је битнија peering тачка Интернета у Србији. Кроз главни рутер пролазе линкови до најбитнијих провајдера: EUNet, YUBC, Телеком Србија, као и ка многим академским институцијама: Рачунски центар Универзитета у Београду (РЦУБ), Факултет организационих наука, Саобраћајни факултет, Медицински факултет, ...

Примарни DNS сервер за Србију .RS

У Рачунском центру ЕТФа се налази domain name server који је један од примарних за Републику Србију (.RS домен)

Сварог HPC Beowulf кластер

У октобру 2002. године је почео са радом супербрзи рачунарски систем - Сварог HPC Beowulf кластер. Овај кластер је имплементиран на Myrinet двогигабитној мрежи. Кластер се састоји од 10 чворова (нодова) и првенствено служи за решавање нумеричких проблема.

Web-farm high availability кластер

Маја 2002. године са радом је почео high availability веб кластер http://webfarm.etf.bg.ac.rs који је дизајниран за потребе Министарства просвете ради објављивања резултата са квалификационог испита за упис у средње школе. Веб-фарма, био је најјачи веб-хостинг сервер у то време, базиран на Linux кластеринг технологији, сачињен од 9 рачунара.