Идејни пројекат "Јединствени информациони систем у просвети"

Рачунски центар Електротехничког факултета је израдио идејни пројекат јединственог информационог система у просвети Републике Србије (ЈИСП), за подршку целокупном систему организовања, развоја, праћења и финансирања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања Републике Србије. Идејни пројекат се израђује према захтеву Министарства просвете, а као један од основних корака у бољем организовању и праћењу развоја и контроли финансирања овог важног и сложеног сегмента друштва.

Јединствени информациони систем у просвети Републике Србије, ЈИСП, је предвиђен као основа за ефикасније планирање ресурса, управљање ресурсима и праћење активности у образовном систему на свим нивоима управљања образовањем и васпитањем. У оквиру информационог система се остварује размена података на релацијама од школе према општинама, од школе према регионалним школским управама Министарства просвете, као и од регионалних школских управа Министарства до централног нивоа Министарства. Такође, предвиђена је и максимална могућа аутоматизација преноса података у супротном смеру, од централног нивоа Министарства према школама.

Реализацијом информационог система ЈИСП постижу се и следећи конкретни циљеви:

  • изградња јединственог информационог система у образовању и интеграција појединачних напора и решења
  • подизање информатичке основе за модернизацију управљања, односно, доношење одлука на основу поузданих и проверених информација
  • ефикасније планирање ресурса и управљање ресурсима
  • рационализација финансирања образовања
  • лакше праћење активности у образовном систему на свим нивоима управљања образовањем и могућност лаког прегледа свих релевантних података
  • лака размена података између школа, школских управа Министарства просвете, централног нивоа Министарства, локалних самоуправа, као и максимална могућа аутоматизација преноса података
  • подршка праћењу индикатора развоја у области образовања и образовног система, испуњавању стандарда, а самим тим и подршка европској интеграцији земље

Идејни пројекат ЈИСП обухвата потпуни снимак тренутног стања, детаљан опис правног оквира у којем се пословни процеси извршавају, опис свих пословних процеса и концептуални модел и архитектуру информационог система, са моделима и дефиницијама функционалних и нефункционалних захтева које информациони систем треба да задовољи, као главни предуслов за имплементацију техничко - технолошке основе тог система. Идејним пројектом су дефинисани и измоделовани пословни процеси, категорије корисника, случајеви коришћења, као и екранске маске које треба имплементирати. Идејни пројекат посебно обраћа пажњу на систем заштите података, као и на размену података са другим системима.

Такође, обухваћени су и основни захтеви у погледу инфраструктуре, а у циљу лакше и ефикасније реализације пројекта, идејни пројекат обухвата и смернице у погледу методологије развоја и друге захтеве и потребе у вези са избором имплементације, развојем и праћењем процеса развоја, обуком корисника, одржавањем и потребним капацитетом и перформансама целокупног рачунарског система. Реализација информационог система је предвиђена у неколико итеративних фаза, а идејни пројекат дефинише опсег сваке фазе, као и процену рокова и друге елементе потребне ради квалитетнијег праћења развоја и увођења система и надзора над тим процесима.