Веб портал за запослене

Веб портал за запослене

Веб портал за студенте<

Веб портал за запослене омогућава свим запосленима и другим ангажованим сарадницима факултета преглед њима потребних информација, али и унос одређених информација (као што је унос оцена).

Приступ је могућ из било којег веб претраживача.

Веб портал за студенте се користи на неколико државних и приватних факултета и универзитета: Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду), Интегрисани универзитет Сингидунум, Интегрисани универзитет Синергија у Бијељини и Универзитет одбране.

Веб портал за запослене омогућава запосленима на факултету приступ ФИМЕС и ФИС информационим системима факултета. Главна намена портала је пребацивање у Интернет окружење свих административних послова које запослени иначе обављају у Рачуноводству, Студентском одсеку и Општем одсеку. Овим се постиже:

Активности наставника
 • Смањење трошкова
 • Мања зависност запослених од Рачуноводства, Студентског одсека и Општег одсека
 • Коришћење портала у било које време, са било ког рачунара који има приступ Интернету и веб претраживач
 • Лакша категоризација и обрада података
 • Могућности креирања различитих статистика

Приликом развоја портала коришћене су Java веб технологије отвореног кода које омогућавају даље развијање и усавршавање без додатних трошкова за софтверске лиценце. Употребом корисничких рола омогућена је контрола приступа појединим функционалностима портала, у зависности од привилегија корисника.

Портал обједињује функционалности потребне за обављање административних и радних обавеза и пружа неопходне информације запосленима, што, између осталог, обухвата и:

Пријава техничкој подршци
 • Преглед испитних рокова и испита
 • Преглед и преузимање списка студената пријављених за полагање испита (и преузимање записника са испита)
 • Преглед дежурстава на испитима и унос порука за дежурне и студенте
 • Унос оцена и података о активностима студената (преко html формулара или датотеке)
 • Пренос овлашћења за унос оцена и активности
 • Преглед архивираних оцена
 • Преглед ангажовања по предметима
 • Преглед наставних група, предавача и броја часова по предметима
 • Преглед услова за пријаву испита по предметима
 • Унос жеља за распоред часова од стране предавача, ради боље организације истог
 • Распоред часова (за корисника, по профилима, салама, наставницима, студентима, предметима) и преглед празних сала
 • Претрагу и преглед података о студентима
 • Генерисање спискова студената по различитим критеријумима
 • Размену планова и програма по предметима
 • Унос података о објављеним научним радовима
 • Пријаве мејлинг листи за предмете
 • Унос активности ради обрачуна варијабиле - одржани часови, дежурства на испиту, прегледани задаци, лабораторијске вежбе итд.
 • Преглед унетих активности и исплаћене варијабиле
 • Преглед детаљних података о пројектима за руководиоце пројеката и Управу факултета
 • Преглед сопствених финансијских података Распоред часоваза запосленог - плата, ауторских хонорара, уговора о делу итд.
 • Преглед кадровских и финансијских података за Управу факултета
 • Преузимање извештаја, преглед резултата анкета и преглед ангажовања запослених за Управу факултета
 • Могућност преузимања докумената и административних образаца
 • Преглед матичних податка и промена лозинке
 • Претраживање факултетске библиотеке
 • Пријаве техничкој подршци
 • Пријаве за MSDNAA програм и преузимање софтвера намењеног запосленима
 • Пријаве за аутоматска обавештења електронском поштом
 • Разна обавештења за запослене

Портал се ослањања на информационе системе ФИМЕС и ФИС, у којима се уносе подаци о кадровима, финансијама, студентима и настави. Сва комуникација између запосленог и сервера обавља се преко HTTPS (HTTP Secure) протокола чиме се постиже криптовање података и онемогућава прислушкивање и пресретање осетљивих информација. Целокупан систем је конципиран имајући на уму сигурност података, и за шест година рада није постојао ниједан сигурносни проблем.

Веб портал за запослене се користи на већем броју државних и приватних институција: Универзитет у Београду (Ректорат и центри Универзитета), Електротехнички факултет у Београду, Факултет организационих наука, Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет музичке уметности, Учитељски факултет, Фармацеутски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за физичку хемију, Филолошки факултет, Факултет безбедности, Факултет ветеринарске медицине, Физички факултет, Педагошки факултет Јагодина (Универзитета у Крагујевцу), Филозофски факултет (Универзитета у Новом Саду) и Интегрисани универзитет Сингидунум и Универзитет одбране.