Идејни пројекат "Eлектронска седница Владе и радних тела"

Рачунски центар Електротехничког факултета је израдио идејни пројекат информационог система "Електронска седница Владе и радних тела" (е-седница) за подршку припреми, организовању, одржавању и праћењу седница Владе Републике Србије и радних тела Владе. Идејни пројекат је израђен према захтеву Министарства за телекомуникације и информатичко друштво, а финансиран је од стране Националног инвестиционог плана Србије, као један од основних корака у развоју електронске управе. На основу овог идејног пројекта, Министарство је објавило и јавни позив за реализацију пројекта.

Пројекат е-седница је део пројекта е-Србија, који између осталог обухвата и повезивање институција од државног значаја. Један од главних циљева је компјутеризација Генералног секретаријата Владе Републике Србије, што укључује и увођење електронских седница Владе и радних тела, као и поуздану размену електронских докумената унутар Владе и између Владе, Народне скупштине и органа државне управе. Остварењем беспапирне комуникације се, између осталог, убрзава комуникација између Владе, Скупштине и државне управе, односно, рад државних органа, а смањују се трошкови администрације. Реализацијом информационог система е-седница постижу се и следећи конкретни циљеви:

  • ефикаснија припрема учесника седнице Владе и радних тела
  • ефикаснија дистрибуција материјала за седнице Владе и радних тела
  • ефикасније прослеђивање материјала радних тела Владе за седнице Владе
  • могућност лаког прегледа свих релевантних података и материјала потребних учесницима седнице, укључујући и претрагу по садржају докумената.

Идејни пројекат који је израђен од стране инжењерског тима Рачунског центра Електротехничког факултета, обухвата потпуни снимак тренутног стања, детаљан опис правног оквира у којем се пословни процеси извршавају, опис свих пословних процеса и логички модел и архитектуру информационог система, са моделима и дефиницијама функционалних и нефункционалних захтева које информациони систем треба да задовољи, као главни предуслов за имплементацију техничко - технолошке основе тог система. Идејним пројектом су дефинисани и измоделовани пословни процеси, категорије корисника, случајеви коришћења, као и екранске маске које треба имплементирати. Идејни пројекат посебно обраћа пажњу на систем заштите података, као и на интерфејсе за размену података са другим информационим системима.

Такође, обухваћени су и основни захтеви у погледу хардверске и мрежне инфраструктуре, а у циљу лакше и ефикасније реализације пројекта, идејни пројекат обухвата и смернице у погледу методологије развоја и друге захтеве и потребе у вези са избором имплементације, развојем и праћењем процеса развоја, обуком корисника, одржавањем и потребним капацитетом и перформансама целокупног рачунарског система. Реализација је предвиђена у четири итеративне фазе, а идејни пројекат дефинише опсег сваке фазе, као и процену рокова и друге елементе потребне ради квалитетнијег праћења развоја и увођења система и надзора над тим процесима.

Видео прилози: